Fornyet tro på fremtid for klimasikring af Holstebro efter møde med minister

Foto: Holstebro Kommune. Borgmester H.C. Østerby og udvalgsformand Karsten Filsø mødtes i går med miljøminister Magnus Heunicke.
dato

Borgmester H.C. Østerby og udvalgsformand Karsten Filsø har været til møde med miljøminister Magnus Heunicke for at afklare, om der fra ministerens side er vilje til at bane vejen for klimatilpasningen af Holstebro by.

Selvom vandstanden i Storå lige nu er lav, haster det med at få sat gang i arbejdet med at beskytte Holstebro by mod de efterhånden årlige oversvømmelser i vinterhalvåret.

Derfor var borgmester H.C. Østerby i går taget til København sammen med formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, Karsten Filsø, for at mødes med miljøminister Magnus Heunicke. 

Formålet var at afklare, om der fra ministerens side var vilje til at gøre brug af statens mulighed for at bane vejen for klimatilpasningen af Holstebro by, sådan som Holstebro Kommune er pålagt det af EU og den danske stat.

Sagen er, at kommunen er forpligtiget til at beskytte byen mod oversvømmelser – også i en fremtid med stadigt større klimaudfordringer. I Byrådet er der opbakning til et stort projekt, som få dage om året vil kræve opmagasinering af ekstra vand i Vandkraftsøen og ådalen øst for Holstebro.

Fanget i et krydspres
Borgmester H.C. Østerby og udvalgsformand Karsten Filsø fik det, de kom efter. De oplevede en minister, der var optaget af udfordringerne for borgerne i Holstebro, og derfor beder han nu sit embedsværk om i et prioriteret samarbejde med Holstebro Kommune at få belyst sagen yderligere, så det kan afgøres, om undtagelsesbestemmelser kan bringes i spil.

Holstebro Kommune er nemlig fanget i et krydspres mellem en særlig EU-forpligtigelse til at beskytte byen mod et klima i accelererende forandring og anden EU-lovgivning, som forhindrer den eneste realiserbare løsning. Der er allerede lagt et stort stykke arbejde i belysningen af klimatilpasningsprojektet og dets konsekvenser.

Kommunen vil nu igangsætte de yderligere undersøgelser, der skal til, for at Miljøstyrelsen – som formelt skal behandle sagen – kan vurdere, om der kan meddeles undtagelser fra Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet.

- Vi er glade for, at ministeren kunne forstå vores dilemma om at være fanget mellem modsatrettet lovgivning, og at det kræver en stillingtagen fra staten, hvordan disse regelsæt skal afvejes mod hinanden, siger borgmester H.C. Østerby og fortsætter: 

- Vi har nu ’bolden’ og vil levere det yderligere materiale til Miljøstyrelsen, som skal til for en afgørelse i sagen. Vi er fortrøstningsfulde for, at der kan findes en løsning, for Miljøstyrelsen har allerede været involveret i processen tidligere og fandt dengang ikke anledning til at modsætte sig projektet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening over projektet, der skal hjælpe med at beskytte Holstebro midtby mod oversvømmelser, hjemvist sagen til fornyet behandling i Holstebro Kommune.

Klagenævnet har selv anvist brug af undtagelsesbestemmelser fra Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet som vejen til at muliggøre projektet.

Kilde: Holstebro Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.